Diplomové práce

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

Diplomové práce

Pár slov úvodem...

V rámci programu Věda a výzkum spolupracujeme s vysokými školami při zpracování diplomových prací na úrovni bakalářského, magisterského (inženýrského) a doktorského studia, a také absolventských prací na vyšších odborných školách. Spolupráce většinou probíhá tak, že společně se studentem vybereme téma, které ho zajímá a navrhneme základní "kostru" práce. Student si pak vybere vhodného školitele na své škole, se kterým společně prokonzultujeme odborné a formální aspekty navržené práce (cíle práce, metodiku, časový rozsah prací). V průběhu studia zajišťujeme odborné a metodické vedení studenta, jedná se především o seznámení s danou problematikou, metodikou sběru dat, vlastní sběr dat, jejich zpracování a sepsání vlastní práce, popřípadě i pomoc se zajištěním oponentů.

Tématicky jsou práce zaměřeny na ekologii společenstev, populační ekologii apod. Téma práce je většinou součástí většího výzkumného projektu, nebo řeší problematiku, která je pro Centaureu jinak zajímavá (například sledování vlivu kosení na společenstva, vyhodnocení aktuálního stavu společenstev v určitém regionu). Řešíme práce především botanické a ornitologické.

Od studenta požadujeme především schopnost samostatně pracovat a aktivně komunikovat při řešení konkrétní problematiky. Důležitá je schopnost vstřebávat nové informace. Na oplátku můžeme nabídnout odborné vedení, týmovou práci při řešení dlouhodobých projektů, technické vybavení a perspektivu dlouhodobé spolupráce.

Aktuální témata

Nabízíme tyto okruhy témat se zaměřením na botaniku a vegetační ekologii:

1) Ekologie ohrožených a chráněných druhů na Železných horách - studium ekologických nároků vybraných druhů, porovnání jejich historického a současného rozšíření, s cílem zjistit, proč došlo k úbytku/nárustu lokalit.

2) Studium společenstev podmáčených luk v závislosti na způsobu hospodaření - jak se společenstvo mění v závislosti na hospodaření (kosení, hnojení) se zaměřením na sledování změn v kompozici společenstev a zhodnocení stanovištních nároků jednotlivých druhů.

 

Ukončené diplomové práce

Vegetace podmáčených luk v CHKO Železné hory.
Ing. Šárka Malátková, 2006, ČZÚ v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, inženýrská práce.

Opuštěné opukové stráně v okolí Střemošic (okr. Chrudim) – současný stav a možnosti obnovy.
Bc. Pavla Ráčková, 2008, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, bakalářská práce.

Probíhající diplomové práce

Studium faktorů ovlivňujících složení a změn ve společenstvech podmáčených luk.
Mgr. Jan Horník, JČÚ Č. Budějovice, Přírodovědecká fakulta, doktorská práce.

Dactylorhiza majalis v Železných horách – sledování výskytu na historických a současných lokalitách.
Radka Hurychová, ÚJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, bakalářská práce.

Porovnání investičních strategií rostlinných druhů na různých typech podmáčených luk.
Bc. Pavla Ráčková, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, magisterská práce.

Fenologie lučních společenstev s různými typy hospodaření.
Iveta Mlatečková, Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Chrudim, absolventská práce. 

 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je sobota
24.7.2021
03:41:16 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek