MANAGEMENTOVÉ CENTRUM

PROGRAMY
Péče o krajinu Invazní rostliny Věda a výzkum Osvěta
PROJEKTY
starší projekty
 

MANAGEMENTOVÉ CENTRUM

Realizace1.7. 2008 - 30.6. 2009
Zodpovědná osobamgr. Jan Horník
Kontaktní osobaIva Slaninová DiS.
Popis projektuCílem projektu je posílení biodiverzity lučních společenstev v Pardubickém kraji. Zaměřuje se na obnovení hospodaření na biologicky cenný lokalitách prostřednictvím zapojení drobných hospodařů, vlastníků pozemku, dobrovolníků a dalších subjektu
ProgramPéče o krajinu

Květnaté trávníky a jejich význam  

Květnaté trávníky (louky, pastviny) hrají v krajině důležitou roli. Především jejich výskyt podporuje druhovou rozmanitost krajiny. Dále také slouží jako útočiště pro mnohé ohrožené a chráněné organismy, především pro rostliny a bezobratlé. Většina travních společenstev (v našem případě květnaté trávníky – louky, pastviny) vznikla dlouhodobým působením člověka na krajinu. Proto jsou také tato společenstva závislá na člověku a jeho pravidelném hospodaření.  Bez pravidelného lidského zásahu se tyto pestré trávníky časem mění na druhově chudá společenstva, kde převládá pár nejsilnějších druhů, většinou kopřivy a plevele. Další možností zániku je zarůstání křovím a náletovým dřevinami, což vede k postupnému mizení těchto luk a pastvin z krajiny.

Situace v Pardubickém kraji

V hornatějších částech Pardubického kraje se uchovaly stovky drobných, izolovaných luk a pastvin. Přestože se v devadesátých letech minulého století snížilo množství intenzivně ohospodařované krajiny, situace květnatých trávníků se o mnoho nezlepšila.

Za desítky let odcizení se nepříznivým způsobem narušil vztah mezi vlastníkem a jeho pozemkem. Vracení půdy původním vlastníkům a snaha je znovu zapojit do šetrného hospodaření je většinou postavena před několik základních problémů. První a zřejmě nejčastější překážkou je vysoký věk vlastníka, který mu neumožňuje se o lokalitu starat. Dalším, neméně častým problémem je fakt, že vlastník nemá bydliště v okolí lokaly. Nemá tedy čas ani možnosti na lokalitě šetrně hospodařit. V některých případech se stává, že vlastník není informován o vlastnictví pozemku. A posledním problémem je naprostý nezájem vlastníka o problematiku. To se ale stává v minimu jednání.

Vznik Managementového centra

V roce 2008 občanská sdružení Centaurea, společnost pro monitoring a management krajiny, a Daphne ČR zahájila projekt Managementové centrum. Hlavním cílem je obnova šetrného hospodaření na biologicky cenných lokalitách v Pardubickém kraji. Toho se snažíme dosáhnout především ekologickou osvětou u vlastníků a veřejnosti. Dalším důležitým krokem je navázání bližší spolupráce s vlastníky pozemků a lidmi se zájmem o toto problematiku.  

Aktivity a přínosy projektu  

Databáze a zpřístupnění informací o biologicky cenných lokalitách Pardubického kraje. 

Příčinou vzniku byla potřeba utřídit získané údaje o lokalitách a zajistit přehlednost těchto dat. V databázi jsou uvedeny všechny dosud zmapované lokality (sečené, nesečené) a jejich podrobný popis. Jsou zde informace vedoucí k přesnému určení místa a plochy lokality(kraj, obec, kat. území, poloha, rozloha, nad. výška, GPS). Dále pak informace o biologické hodnotě a významu lokality ( terén a okolí, vymezení společenstev, ohrožené druhy na lokalitě a historie managementu lokality, případně její stávající management).

Tato databáze slouží nejen jako podklad pro činnost Managementového centra, ale je volně přístupná na našich stránkách pro zájemnce z řad odborné i laické veřejnosti, v sekci databáze lokalit.

Zajištění hospodaření na vybraných lokalitách na Pardubicku, zlepšení povědomí o problematice mezi veřejností.

Zajištění hospodaření probíhalo v několika krocích:

Prvním krokem byl výběr vhodných lokalit, který byl proveden na základě podrobného botanického průzkumu. Dále byl zhodnocen přínos lokality a možnosti její obnovy. Poté následovalo oslovení vlastníka, které probíhalo na základě informací získaných z katastru nemovitostí. V případě zájmu vlastníků bylo domluveno osobní setkání, na kterém jsme je informovali o projektu, jeho přínosech a možnostech pomoci (z naší strany) při realizaci šetrného hospodaření. Dalším krokem bylo zkontaktování potřebných úřadů s žádostí na poskytnutí finanční podpory na šetrné hospodaření a domluvení administrativní a finanční stránky (Jen při získání souhlasu vlastníka s realizací šetrného hospodaření - sečení křovinořezem, pastva). Posledním krokem bylo získání zpracovatelů. Jak již bylo řečeno výše, není vždy možné, aby si vlastník své pozemky sekal sám. Proto zajišťujeme spolupráci se zájemci z řad laické i odborné veřejnosti, kteří provádí vlastní práce (sečení lokality, shrabání a odvoz posečené biomasy, pastva ovcí a koz). Výsledkem výše uvedených kroků je šetrně obhospodařovaná lokalita.

Zvýšení povědomí o problematice u věřejnosti:

V rámci projektu probíhala ekologická osvěta hlavně u vlastníků pozemků a zpracovatelů. Byl vytvořen leták, informující o činnosti Managementového centra, který byl používán při jednání s vlastníky a zpracovateli. Byly osloveny městské i obecní úřady s náležitým  vysvětlením problematiky a požádali jsme je o pomoc při hledání zpracovatelů (formou vyvěšení plakátu s nabídkou na spolupráci).

Nabídka služeb Managementového centra.

- ekologická osvěta

- botanické zhodnocení pozemků

- pomoc při orientaci v dotačních programech a při získání finanční podpory

- zajištění externích spolupracovníků

Shrnutí

V rámci projektu Managementové centrum bylo osloveno 28 vlastníků pozemků, s toho s šesti byla navázána bližší spolupráce. Jednalo se s 28 úřady a 14 zpracovateli, s toho s 11 zpracovateli bylo jednání úspěšné. Při jednáních bylo použito 500 letáků. Výsledem činností projektu Managementové centrum je fakt, že od června do září 2009 bude šetrně ohospodařeno 18  lokalit v Pardubickém kraji, o celkové rozloze 22 hektarů.

 

Finanční podpora projektu:
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského  finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Projekt byl finančně podpořen  v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 
Projekt byl realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATABÁZE
Databáze výskytu invazních rostlin Atlas rostlin Databáze lokalit Atlas semen
OSTATNÍ
chci se zeptat
dnes je sobota
24.7.2021
04:10:38 hod
občanské sdružení Centaurea - sdružení pro monitoring a management krajiny, IČO: 26664119, sídlo: Škrovád 48, 53821 Slatiňany, korespondenční adresa: Sečská 25, 53701 Chrudim tel.: +420 737 780 965, mail: jan.hornik@tiscali.cz, bankovní spojení: 191209797/0300, nejsme plátci DPH ALL IN 1 - Tvorba webových stránek